Главная \ Справочник \ Марочник сталей

Марочник сталей

Сплав жаропрочный
 

Х27Ю5Т  ХН55ВМКЮ  ХН70Ю 
ХН32Т ХН56ВМТЮ  ХН77ТЮР 
ХН35ВТ ХН65ВМТЮ  ХН78Т 
ХН35ВТЮ  ХН70ВМТЮФ  ХН80ТБЮ 
ХН45Ю  ХН70ВМЮТ   
 
 
Сталь инструментальная углеродистая
 
У7  У8ГА У11

У7А  У9  У11А 
У8  У9А  У12 
У8А  У10  У12А 
У8Г У10А   
 
 
Сталь для отливок коррозионно-стойкая
 

07Х18Н9Л  12Х18Н12БЛ  20Х25Н19С2Л 
08Х14Н7МЛ  12Х18Н12М3ТЛ  20Х5МЛ 
09Х16Н4БЛ  12Х25Н5ТМФЛ  20Х5ТЛ 
09Х17Н3СЛ  14Х18Н4Г4Л  20Х8ВЛ 
10Х12НДЛ  15Х13Л  35Х18Н24С2Л 
10Х14НДЛ  15Х25ТЛ  35Х23Н7СЛ 
10Х17Н10Г4МБЛ  16Х18Н12С4ТЮЛ  40Х24Н12СЛ 
10Х18Н9Л  18Х25Н19СЛ  45Х17Г13Н3ЮЛ 
10Х18Н11БЛ  20Х12ВНМФЛ  55Х18Г14С2ТЛ 
12Х18Н9ТЛ  20Х13Л   
 
 
Сталь для отливок обыкновенная
 

03Н12Х5М3ТЛ  20ГНМФЛ  30ХНМЛ
03Н12Х5М3ТЮЛ  20Л  31Х19Н9МВБТЛ 
08ГДНФЛ  20ФЛ  32Х06Л 
08Х17Н34В5Т3Ю2Л  20Х20Н14С2Л  35ГЛ 
10Х18Н3Г3Д2Л  20Х21Н46В8Л  35Л 
110Г13Л  20ХГСНДМЛ  35НГМЛ 
120Г13Х2БЛ  20ХГСФЛ  35ХГСЛ 
12ДН2ФЛ  20ХМЛ  35ХМЛ 
12ДХН1МФЛ  20ХМФЛ  35ХМФЛ 
12Х7Г3СЛ  23ХГС2МФЛ  35ХН2МЛ 
130Г14ХМФАЛ  25ГСЛ 35ХНЛ 
13НДФТЛ  25Л  40Л 
13ХНДФТЛ  25Х2ГНМФЛ  40Х9С2Л 
14Х2ГМРЛ  25Х2НМЛ  40ХЛ 
15ГЛ  27Х5ГСМЛ 45ГЛ 
15ГНЛ  30ГЛ  45Л 
15Л  30ГСЛ  45ФЛ 
15Х18Н22В6М2Л  30Л  50Л 
15Х23Н18Л  30Х3С3ГМЛ  55Л 
20Г1ФЛ  30ХГСФЛ  80ГСЛ 
20ГЛ  30ХГФРЛ   
 
 
Сталь жаропрочная высоколегированная
 
08Х15Н24В4ТР 12Х12МВФБР  20Х23Н13 

08Х16Н11М3 12Х14Н14В2М 20Х23Н18 
08Х16Н13М2Б 12Х25Н16Г7АР  20Х25Н20С2 
08Х21Н6М2Т 12Х2МВ8ФБ 30Х13 
09Х14Н16Б 13Х12Н2В2МФ 31Х19Н9МВБТ 
09Х14Н19В2БР 15Х11МФ  36Х18Н25С2
09Х14Н19В2БР1 15Х12ВНМФ  37Х12Н8Г8МФБ 
09Х16Н16МВ2БР 18Х11МФ 40Х10С2М 
10Х7МВФБР 18Х12ВМБФР 40Х13 
10Х11Н20Т3Р 20Х13  40Х15Н7Г7Ф2МС 
10Х18Н18Ю4Д 20Х20Н14С2  40Х9С2 
10Х23Н18     
 
 
Сталь жаропрочная низколегированная
 

12МХ  12Х2МФСР  15Х5М 
12Х1МФ  12ХМ  15ХМ 
12Х2МФБ  15Х1М1Ф   
 
 
Сталь жаропрочная релаксационностойкая
 
20Х1М1Ф1ТР  25Х1М1Ф  30ХМА 

20Х3МВФ  25Х2М1Ф  35ХМ 
20ХМФБР  30ХМ  38Х2МЮА 
25Х1МФ     
 
 
Сталь инструментальная легированная
 

05Х12Н6Д2МФСГТ 7ХФ 9ХФМ
3Х2МНФ 8Х4В2МФС2 В2Ф
4ХМНФС 8Х6НФТ Х
4ХС 8ХФ ХВ4
5ХВ2СФ 9Г2Ф ХВ4Ф
5ХНВ 9Х1  ХВГ
5ХНВС 9Х5ВФ ХВСГ
6Х3МФС 9ХВГ  ХВСГФ
6Х4М2ФС 9ХС  ХГС 
6Х6В3МФС 9ХФ  
 
 
Сталь инструментальная штамповая
 

27Х2Н2М1Ф  4ХВ2С  7ХГ2ВМ
2Х6В8М2К8 4ХМФС  7ХГ2ВМФ 
3Х2В8Ф  5Х2МНФ 8Х3 
3Х2Н2МВФ  5Х3В3МФС 8Х4В3М3Ф2
3Х3М3Ф  5ХВ2С  Х12 
40Х5МФ  5ХГМ  Х12ВМ 
4Х2В5МФ  5ХНМ  Х12ВМФ 
4Х2НМФ  6ХВ2С  Х12М
4Х3ВМФ  6ХВГ  Х12МФ 
4Х4ВМФС  6ХС  Х12Ф1 
4Х5МФ1С  7Х3  Х6ВФ 
4Х5МФС     
 
 
Сталь инструментальная быстрорежущая
 
11Р3АМ3Ф2  Р18Ф2 Р6М5Ф3

Р10Ф5К5 Р18Ф2К5 Р9 
Р12  Р2АМ9К5 Р9К5
Р12Ф3  Р6М3 Р9К10
Р14Ф4  Р6М5 Р9М4К8 
Р18  Р6М5К5  Р9Ф5
Р18К5Ф2    
 
 
Сталь инструментальная валковая
 

45ХНМ  60ХСМФ  90ХМФ 
55Х  75ХМ  90ХФ 
60Х2СМФ  75ХМФ  9Х2 
60ХГ  75ХСМФ  9Х2МФ 
60ХН  7Х2СМФ   
 
 
Сталь конструкционная легированная
 

10Г2  20ХГСА  35Х
10Х2М  20ХМ 35ХГ2
12Г2 20ХН  35ХГСА 
12Х2Н4А  20ХН2М  35ХН1М2ФА 
12ХН 20ХН3А  36Х2Н2МФА 
12ХН2  20ХН4ФА  38Х2Н2МА 
12ХН2А  20ХНР  38Х2Н3М 
12ХН3А  20ХФ 38Х2НМ 
14Х2ГМР  25Г 38Х2НМФ 
14Х2Н3МА 25Х2Н4МА  38ХА 
14ХГН 25ХГМ 38ХГН 
15Г  25ХГНМТ 38ХМА 
15Н2М 25ХГСА  38ХН3МА 
15Х  25ХГТ  38ХН3МФА 
15ХА  27ХГР 38ХС 
15ХГН2ТА  30Г  40Г 
15ХФ  30Г2 40Г2 
16Г2 30Х  40Х 
16ХСН 30Х3МФ 40Х2Н2МА 
18Х2Н4ВА  30ХГС  40ХН 
18Х2Н4МА  30ХГСА  40ХН2МА 
18ХГ 30ХГСН2А  40ХС 
19ХГН 30ХГТ  40ХФА 
18ХГТ  30ХН2МА  45Г 
20Г  30ХН2МФА  45Г2 
20Г2  30ХН3А  45Х 
20Н2М  30ХН3М2ФА  45ХН 
20Х  30ХРА  45ХН2МФА 
20Х2Н4А  33ХС  47ГТ 
20ХГНМ 34ХН1М  50Г 
20ХГНР  34ХН3М  50Г2 
20ХГНТР  35Г  50Х 
20ХГР  35Г2  50ХН 
 
 
Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
 
08Г2С  10ХСНД  15Г2СФД 

09Г2  12Г2Б  15ГС 
09Г2Д  12Г2СМФ  15ГФ 
09Г2С  12ГН2МФАЮ  15ГФД 
09Г2СД  12ГС  15ХСНД 
10Г2Б  12ХГН2МФБАЮ  16Г2АФ 
10Г2БД  14Г2  16ГС 
10Г2С1  14Г2АФ  17Г1С 
10Г2С1Д  14Г2АФД  17ГС 
10ГС2  14ХГС  18Г2АФпс 
10ГТ  15Г2АФД  25Г2С 
10ХГСН1Д  15Г2АФДпс  35ГС 
10ХНДП  15Г2СФ   
 

 
Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
 
А11  А45Е АС35Г2

А12  АС12ХН АС38ХГМ
А20  АС14 АС40 
А30  АС14ХГН АС40ХГНМ
А35  АС19ХГН АС45Г2
А40Г  АС20ХГНМ  АСЦ30ХМ
А40ХЕ АС30ХМ  АЦ20ХГНМ
 
 
Сталь конструкционная подшипниковая
 

ШХ15  ШХ20СГ ШХ4 
ШХ15СГ     
 
 
Сталь конструкционная рессорно-пружинная
 

50ХГ  60Г  65С2ВА 
50ХГА  60С2  68А
50ХГФА  60С2А  68ГА
50ХСА  60С2Г 70 
50ХФА  60С2Н2А  70Г
51ХФА  60С2ХА  70С2ХА 
55С2  60С2ХФА  70С3А 
55С2А  65  75 
55С2ГФ  65Г  80
55ХГР  65ГА  85 
 
 
Сталь конструкционная углеродистая качественная
 
05кп  15К  25 

08  15кп  30 
08кп  15пс  35 
08пс  16К  40 
08Ю  18К  45 
10  18кп  50 
10кп  20  55 
10пс  20К  58 
11кп 20кп  60 
12к 20пс  ОсВ 
15  22К   
 
 
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
 
ВСт2кп  Ст1кп  Ст3сп 

ВСт2пс  Ст1пс  Ст4кп 
ВСт2сп  Ст1сп  Ст4пс 
ВСт3Гпс  Ст2кп  Ст4сп 
ВСт3сп  Ст2пс  Ст5Гпс 
ВСт4кп  Ст2сп  Ст5пс 
ВСт5сп  Ст3Гпс  Ст5сп 
ВСт6пс  Ст3Гсп  Ст6пс 
Ст0  Ст3кп  Ст6сп 
Ст1  Ст3пс   
 
 
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
 

08Х13  10Х14Г14Н4Т  12Х18Н9 
08Х17Т  12Х13  12Х18Н9Т 
08Х18Н10  12Х17  14Х17Н2 
08Х18Н10Т  12Х18Н12Т  15Х25Т 
08Х18Т1     
 
 
Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
 

06ХН28МДТ  10Х14АГ15  17Х18Н9 
08Х17Н13М2Т  10Х17Н13М2Т  25Х13Н2 
08Х18Г8Н2Т  12Х18Н10Т  95Х18 
08Х22Н6Т  15Х28